2015-12-26 10:54:05
Netanyahu apologizes to President Abbas

1